REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIKOM.PL

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.zikom.pl prowadzonym przez Grupa Zikom Sp z o.o. reprezentowanym przez prezesa Bartosz Ziębę z głównym miejscem wykonywania działalności w Częstochowie ul. Bór 66K, Nip 5732905909, Regon, 381441565, KRS 0000750252

 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

  1. adres korespondencyjny: Grupa Zikom Sp. z o.o. ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa

  2. adres poczty elektronicznej: zikom@zikom.pl

  3. telefon komórkowy: +48 533 470 716

 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  2. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,

  3. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,

  4. Regulamin – niniejszy regulamin,

  5. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.zikom.pl

  6. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą.

 4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:

  1. formularze zawarte w serwisie,

  2. poczta elektroniczna,

  3. kontakt telefoniczny,

  4. korespondencja pocztowa.

 5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Korzystanie z serwisu

 1. Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.

 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.

 4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.

 5. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień.

 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.

 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:

  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,

  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

 8. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

§ 3. Warunki sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru produktów umieszczając je w „koszyku”, przejść do „koszyka”, kliknąć przycisk „finalizacja zamówienia”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.

 2. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub w drodze „Szybkich zakupów” tj. poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.

 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

 4. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Płacę z Przelewy24”, „Zapłać przelewem” lub „Zapłać gotówką przy odbiorze”. Kliknięcie przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 6. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.

 7. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien odebrać towar w terminie 14 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie, chyba że Klient dokonał przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

 8. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 7 dni roboczych. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta lub poinformowanie o możliwości jego odbioru w siedzibie Sprzedającego, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 10. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:

  1. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego,

  2. poprzez przesyłkę kurierską DPD.

 11. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:

  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego(Przelewy24 lub przelew zwykły),

  2. w gotówce (przy dostawie za pobraniem oraz przy odbiorze osobistym),

 12. Klientowi zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki z towarem przed pokwitowaniem jej odbioru.

 13. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

§ 4. Prywatność

 1. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

 2. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy sprzedaży lub zakładania

 3. Konta są przetwarzane na podstawie:

  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej Rozporządzeniem

 4. Sprzedający Grupa Zikom Sp z o.o. reprezentowanym przez prezesa Bartosz Ziębę z głównym miejscem wykonywania działalności w Częstochowie ul. Bór 66K, Nip 5732905909,Regon, 381441565, KRS 0000750252 jest administratorem danych osobowych Klienta.

 5. Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe Klienta:

  1. Imię

  2. Nazwisko

  3. Nazwa firmy

  4. Adres

  5. Numer Telefonu

 6. Cel przetwarzania:

  1. Realizacja umowy i prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami art 6 ust 1 lit f rozporządzenie 2016/679

  2. Świadczenie usług drogą elektroniczną jako nasz prawnie usprawiedliwiony interes zgodnie z art 6 ust. 1 lit f rozporządzenia 2016/679 na podstawie wyrażonej zgody.

  3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy lub przez okres ciążący na administratorze z przepisów prawa podatkowego i z zakresu rachunkowości art 6 ust 1 lit c rozporządzenia 2016/679

  4. Realizacji umowy i prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami art 6 ust 1 lit f rozporządzenie 2016/679

  5. W celu marketingu bezpośredniego co jest naszym prawnie usprawiedliwionym interesem art 6 ust 1 lit f rozporządzenie 2016/679

 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. Prawo dostępu do swoich danych Podstawa prawna: art. 15 RODO Prawo do usunięcia danych, bycia zapomnianym Podstawa prawna: art. 17 RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej

  2. Prawo do przenoszenia danych Podstawa prawna: art. 20 RODO

  3. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Podstawa prawna: art. 21 RODO

  4. Prawo do cofnięcia zgody Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej

  5. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

  6. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  7. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie udostępniane osobom nieupoważnionym.

  8. Sprzedający wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim czyli podmiotom współpracującym i upoważnionym na podstawie zawartych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w zakresie realizacji umowy.

§5. Opisy i zdjęcia produktów

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi ogólną informację o produktach znajdujących się w Serwisie, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.

 2. 2. Wygląd, a zwłaszcza kolor produktów prezentowanych na stronie w Serwisie może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

§6. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:

  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy

  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad

 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od chwili wydania towaru Klientowi.

§7. Reklamacja towaru

 1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

  1. adres korespondencyjny: Grupa Zikom Sp z.o.o. ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa

  2. adres poczty elektronicznej: zikom@zikom.pl

 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji

 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

 5. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§8. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

  1. listownie pod adresem: ZIKOM Computer Outlet ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa

  2. pocztą e-mail pod adresem: zikom@zikom.pl

 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 4. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności(z wyłączeniem kosztów wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

 6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego

 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 10. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

§ 10. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.

 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego

 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 11. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,

  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

  3. według miejsca wykonania umowy.

 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową

  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,

  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

§ 13. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.