-- darmowa dostawa --

Od 200zł oraz dla wszystkich notebooków, komputerów i monitorów!

24 stycznia 2023 roku

Zakończenie emisji akcji serii C i D

31 grudnia 2022 zakończyła się emisja akcji serii C i D. Inwestorzy złożyli zapisy na 1300 akcji serii D. Nie złożono zapisów na akcje serii C. Serdecznie dziękujemy inwestorom, którzy dołączyli do grona akcjonariuszy ZIKOM S.A. Informacje o dostępie do panelu akcjonariusza w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy dostępne są w Dziale Relacji Inwestorskich. Rejestr akcjonariuszy ZIKOM SA prowadzony jest przez Dom Maklerski Navigator. Kontakt z Działem Relacji Inwestorskich dostępny jest poprzez adres mailowy: akcjonariat@zikom.pl.

8 wrz 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZIKOM S.A.

Zarząd Zikom S.A. z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000802728, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Pilarz w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 26A, w dniu 6.10.2022 r., o godz. 11:00.


Porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

6) Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

7) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

8) Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2021.

9) Zamknięcie Zgromadzenia.


5 lip 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZIKOM S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIKOM S.A.

Zarząd ZIKOM S.A. z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000802728, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Pilarz w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 26A, w dniu 27 lipca 2022 r., o godz. 9:00.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian umieszczona została na stronie internetowej Spółki.

Porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych.

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

7) Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

8) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

9) Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2020.

10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11) Podwyższenie kapitału zakładowego.

12) Wprowadzenie zmian do Statutu.

13) Zamknięcie Zgromadzenia.


24 wrz 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZIKOM S.A. 

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIKOM S.A.

Zarząd Zikom S.A. z siedzibą w Częstochowie, numer KRS 0000802728 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Pilarz w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 26A w dniu 15 października 2021 r., o godz. 10.


Porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;

7) Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;

8) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

9) Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2020;

10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

11) Podwyższenie kapitału zakładowego;

12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


7 sty 2021

PIĄTE (OSTATNIE) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE ZIKOM SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą Zikom Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) działając na podstawi art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz piąty (ostatni) wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”).

§ 1 Definicje

a)     Akcje – łącznie oraz każda spośród 1 004 263 (jeden milion cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych Spółki na o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

b)     Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;

c)       Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;

d)     KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);

e)     Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;

f)       Spółka – spółka pod firmą Zikom Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802728, REGON: 384298921, NIP: 5732914251.

§ 2  Składanie Akcji w Spółce

1.       Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

2.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.

3.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:

a) w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;

b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru;

4.       Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania (pobierz załącznik)

5.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem).

6.       Wraz z Dokumentem Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do przekazania wypełnionego kwestionariusza którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (pobierz załącznik)W przypadku braku podania powyższych danych w rejestrze akcjonariuszy zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.

7.       Przesyłanie Dokumentu akcji oraz kwestionariusza za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zadecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:

a)       ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);

b)     wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);

c)       przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

        § 3 Brak Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji

1.       W przypadku braku dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji spowodowanej zniszczeniem, zagubieniem, bądź brakiem jego wydania, Akcjonariusz powinien niezwłocznie zgłosić tę kwestię telefonicznie bądź na adres mailowy zikomsa@zikom.pl celem pozyskania odpowiednich instrukcji, co do dalszego postępowania. 

§ 4 Postanowienia końcowe

  Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:

1) Kwestionariusz Zgłoszenia Akcjonariusza wraz z pokwitowaniem odbioru dotyczącym Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;

2) Wzór pełnomocnictwa;

3) Informacje związane z przetwarzanie danych osobowych.


4 gru 2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE ZIKOM SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą Zikom Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) działając na podstawi art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz czwarty wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”).

§ 1 Definicje

a)     Akcje – łącznie oraz każda spośród 1 004 263 (jeden milion cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych Spółki na o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

b)     Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;

c)       Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;

d)     KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);

e)     Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;

f)       Spółka – spółka pod firmą Zikom Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802728, REGON: 384298921, NIP: 5732914251.

§ 2  Składanie Akcji w Spółce

1.       Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

2.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.

3.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:

a) w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;

b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru;

4.       Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania (pobierz załącznik)

5.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem).

6.       Wraz z Dokumentem Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do przekazania wypełnionego kwestionariusza którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (pobierz załącznik)W przypadku braku podania powyższych danych w rejestrze akcjonariuszy zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.

7.       Przesyłanie Dokumentu akcji oraz kwestionariusza za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zadecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:

a)       ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);

b)     wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);

c)       przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

        § 3 Brak Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji

1.       W przypadku braku dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji spowodowanej zniszczeniem, zagubieniem, bądź brakiem jego wydania, Akcjonariusz powinien niezwłocznie zgłosić tę kwestię telefonicznie bądź na adres mailowy zikomsa@zikom.pl celem pozyskania odpowiednich instrukcji, co do dalszego postępowania. 

§ 4 Postanowienia końcowe

  Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:

1) Kwestionariusz Zgłoszenia Akcjonariusza wraz z pokwitowaniem odbioru dotyczącym Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;

2) Wzór pełnomocnictwa;

3) Informacje związane z przetwarzanie danych osobowych.


17 lis 2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE ZIKOM SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą Zikom Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) działając na podstawi art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz trzeci wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”).

§ 1 Definicje

a)     Akcje – łącznie oraz każda spośród 1 004 263 (jeden milion cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych Spółki na o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

b)     Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;

c)       Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;

d)     KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);

e)     Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;

f)       Spółka – spółka pod firmą Zikom Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802728, REGON: 384298921, NIP: 5732914251.

§ 2  Składanie Akcji w Spółce

1.       Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

2.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.

3.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:

a) w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;

b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru;

4.       Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania (pobierz załącznik)

5.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem).

6.       Wraz z Dokumentem Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do przekazania wypełnionego kwestionariusza którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (pobierz załącznik)W przypadku braku podania powyższych danych w rejestrze akcjonariuszy zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.

7.       Przesyłanie Dokumentu akcji oraz kwestionariusza za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zadecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:

a)       ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);

b)     wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);

c)       przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

        § 3 Brak Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji

1.       W przypadku braku dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji spowodowanej zniszczeniem, zagubieniem, bądź brakiem jego wydania, Akcjonariusz powinien niezwłocznie zgłosić tę kwestię telefonicznie bądź na adres mailowy zikomsa@zikom.pl celem pozyskania odpowiednich instrukcji, co do dalszego postępowania. 

§ 4 Postanowienia końcowe

  Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:

1) Kwestionariusz Zgłoszenia Akcjonariusza wraz z pokwitowaniem odbioru dotyczącym Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;

2) Wzór pełnomocnictwa;

3) Informacje związane z przetwarzanie danych osobowych.

23 wrz 2020

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE ZIKOM SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą Zikom Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) działając na podstawi art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz drugi wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”).

§ 1 Definicje

a)     Akcje – łącznie oraz każda spośród 1 004 263 (jeden milion cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych Spółki na o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

b)     Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;

c)       Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;

d)     KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);

e)     Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;

f)       Spółka – spółka pod firmą Zikom Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802728, REGON: 384298921, NIP: 5732914251.

§ 2  Składanie Akcji w Spółce

1.       Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

2.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.

3.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:

a) w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;

b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru;

4.       Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania (pobierz załącznik)

5.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem).

6.       Wraz z Dokumentem Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do przekazania wypełnionego kwestionariusza którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (pobierz załącznik)W przypadku braku podania powyższych danych w rejestrze akcjonariuszy zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.

7.       Przesyłanie Dokumentu akcji oraz kwestionariusza za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zadecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:

a)       ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);

b)     wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);

c)       przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

        § 3 Brak Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji

1.       W przypadku braku dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji spowodowanej zniszczeniem, zagubieniem, bądź brakiem jego wydania, Akcjonariusz powinien niezwłocznie zgłosić tę kwestię telefonicznie bądź na adres mailowy zikomsa@zikom.pl celem pozyskania odpowiednich instrukcji, co do dalszego postępowania. 

§ 4 Postanowienia końcowe

1.       Wezwanie wraz z załącznikami zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki http://zikomsa.pl/ w zakładce Ogłoszenia dla Akcjonariusza.

2.       Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:

1) Kwestionariusz Zgłoszenia Akcjonariusza wraz z pokwitowaniem odbioru dotyczącym Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;

2)  Wzór pełnomocnictwa;

3) Informacje związane z przetwarzanie danych osobowych.
26 marca 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZIKOM SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie.

KRS 0000802728. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,

XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 września 2019 r.

Zarząd ZIKOM S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 66K,

40-202 Częstochowa, numer KRS 0000802728, zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się

w Częstochowie przy ul. Bór 66k, w dniu 20 kwietnia 2020 r.,

o godz. 11:00

Porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

6) Zamknięcie obrad.


18 stycznia 2020

Zakończenie akcji equity crowdfundingowej.

18 grudnia 2019, zakończyliśmy naszą akcję crowdfundingową. Ostatecznie wsparło nas 2️⃣0️⃣7️⃣ akcjonariuszy i zebraliśmy 1️⃣0️⃣6️⃣ 5️⃣7️⃣5️⃣ złotych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uwierzyli w naszą filozofię "eko-IT. Przed nami teraz wiele ciekawych i nowych wyzwań. Pozostańmy w kontakcie!

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [więcej informacji]

Albo zaloguj przez

Porównaj (0 pozycji) Ulubione (0 Pozycje) Skontaktuj się z nami
Please login first

Albo zaloguj przez

Please login first

Albo zaloguj przez

Twój koszyk

Nie ma już więcej produktów w koszyku