1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję:

 1. Administratorem jest Bartosz Zięba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „F.H.U Zikom Bartosz Zięba, ul. Bór 66 k, 42-202 Częstochowa . Nip 9490634365
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
 3. a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

b) drogą mailową na adres sklep@zikom.pl lub b.zieba@zikom.pl

 1. Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Administrator zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. DANE OSOBOWE

 1. Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę: Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
  a. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
  b. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
  c. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mai
 2. Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingu bezpośredniego jako nasz prawnie usprawiedliwiony interes- związanego z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.
 4. W celu wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych przez okres ciążący na nas jako obowiązek prawny lub przez czas trwania umowy a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania odpowiednich organów - przez czas trwania postępowania
 5. W celu udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej obowiązkami prawnymi.
 6. Sprzedawca otrzymuje te dane za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej.
 7. Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę DreamCommerce w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • Prawo dostępu do swoich danych Podstawa prawna: art. 15 RODO
 • Prawo do usunięcia danych, bycia zapomnianym Podstawa prawna: art. 17 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych Podstawa prawna: art. 20 RODO
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Podstawa prawna: art. 21 RODO
 • Prawo do cofnięcia zgody Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
 • Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
 • Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych


 • Rezygnacja z otrzymywania ofert w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą
 • Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
  Podstawa prawna: art. 21 RODO.
 1. W wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 2. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby
 5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy(EOG).

3. CIASTECZKA (COOKIES)

 1. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa Polityka Cookies zamieszczona pod następującym adresem
  http://istore.net.pl/pliki/pdf/iStore_-_informacja_o_cookies.pdf